Európai Egészségbiztosítási Kártya

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel egy másik uniós (EGT) tagországban (illetve a 3. oldalon felsorolt államban) tartózkodó számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít.

A Kártya igénylése:

A Kártyát a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (REP) adja ki, kérelemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. Kártya nem állítható ki azon harmadik állambeli személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel.
A Kártya bármely REP kirendeltségnél igényelhető és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.
A Kártya a REP(ek) ügyfélszolgálatán személyesen vagy írásban, vagy elektronikus úton igényelhető (REP cím, ügyfélfogadás rendje: www.oep.hu - ügyfélszolgálatok menüpont) személyesen, meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével. Amennyiben az ügyfél elektronikusan igényli a Kártyát, a REP postán küldi azt ki a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja.

A Kártya érvényessége
A Kártya alapvetően a kiállítástól számított 36 hónap végéig érvényes.
A 17. életévüket be nem töltött, Magyarországon élő magyar állampolgárok a Kártyát nagykorúságuk betöltésének napjáig, de legfeljebb 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg.
Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító REP-nek.
Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget.

Igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.
A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.
Ez egyben azt is jelenti, hogy:
a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el,
az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltató által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, és
az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet.
Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén a Kártyát nem fogadják el.*
* Tapasztalataink szerint számos EGT-tagállamban elterjedt, hogy a mobil-telefonokban szükséghelyzetben felhívandó kontaktszemélyeket neveznek meg a polgárok, akiket pl. mentés esetén az egészségügyi személyzet megkeres. Javasoljuk ilyen kontaktszemélyek megnevezését I.C.E. (in case of emergency – szükséghelyzetben) címszó alatt elmenteni, ezáltal esetleg elkerülhető, hogy pl. öntudatlan beteg esetén a költségviseléssel kapcsolatban probléma merüljön fel.

Az Európai Bizottság határozatai alapján orvosilag szükséges ellátásnak minősül pl. a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások. Ezekben az esetekben javasolt a külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel. A Kártya nem használható fel továbbá akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott másik tagállamba!
Fontos kiemelni, hogy Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.

A Kártya az alábbi országokban használható fel:
A magyar biztosítottak az alábbi országokban való átmeneti tartózkodás során részesülhetnek ellátásban a társadalombiztosítással szerződött szolgáltatóktól:
Ausztria, Horvátország**, Norvégia, Bulgária, Hollandia, Olaszország, Belgium, Írország, Portugália, Ciprus (görög rész), Izland, Románia, Csehország, Lengyelország, Spanyolország, Dánia, Lettország, Svájc***, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Svédország, Észtország, Litvánia, Szlovákia, Finnország, Luxemburg, Szlovénia, Franciaország, Málta, Görögország és Németország.

A Kártya tartalma
A Magyarországon kiadott Kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a TAJ-t tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t (a zöld vagy fehér-kék színű ún. TAJ kártyát). Így e Kártyával csak egy másik tagállamban vehetők igénybe a szükséges szolgáltatások.
** A magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény alapján csak sürgősségi ellátás esetén.
*** A Svájc és az Európai Gazdasági térség közötti megállapodás alapján az átmeneti svájci tartózkodás során orvosilag szükségessé váló szolgáltatások esetén.

Előlap

Hátlap

A Kártya mezőinek felirata magyar nyelvű, s mivel a Kártya külalakja az Európai Gazdasági Térségben egységes, egy másik tagállam egészségügyi szolgáltatója magyar nyelv ismerete nélkül is megfelelően megállapíthatja a neki bemutatott Kártya tartalmát.

A Kártya biztonsági okmány és az alábbi adatokat tartalmazza:
Családi név (viselt nevek),
Utónév (viselt nevek),
Születési dátum,
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ).

Mi a teendő a Kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése esetén?
Abban az esetben, ha a Kártya elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, a Kártyát kibocsátó REP-nek. Ilyen esetekben a biztosított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igényelhet új Kártyát.

Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány
Amennyiben a biztosított Kártyát igényel, de azt valamely okból a REP-nek nem áll módjában azonnal kiadni, a Kártya adatait tartalmazó papíralapú nyomtatványt, „Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány”-t ad ki, amellyel az ellátások ugyanolyan módon és mértékben vehetők igénybe, mint a Kártyával. E nyomtatvány érvényességi ideje 90 nap, kiváltása térítésmentes.

Utasbiztosítás
Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is.

A Kártya kiadásához szükséges egészségügyi szoláltatásra való jogosultság az alábbi dokumentumokkal igazolható a REP ügyfélszolgálatán, illetve írásbeli kérelem esetén:
Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),
TAJ számot igazoló okmány,
és nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok, amelyek az alábbiak lehetnek:
- kereső tevékenységet végzők esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb., - vállalkozók esetén: egyéni vállalkozói igazolvány, Bt: kültagnál munkáltatói igazolás, beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány Kft. (ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány
- nyugdíjasok esetében (törzsszámot tartalmazó dokumentum): nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül, - tanulók esetében: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás - munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított határozat, - Gyed-e lévő esetén, ha tb-kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a kifizetőhelytől igazolás, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolás - Gyes-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolás. - 0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap) + TAJ kártya, - 14-18 éves esetén személyi igazolvány + lakcímkártya +TAJ kártya - 18 év feletti diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról igazolás vagy diákigazolvány, levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás járulékfizetésről)
- hajléktalan személy esetén: lakcímkártya, amelyen a „településszintű lakos”bejegyzés szerepel;
- egyéb jogosultsággal nem rendelkező, havonta 4500 Ft egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyek esetében a járulékfizetés igazolása (APEH igazolás, befizetési igazolás).
A fenti okmányokat a REP másolatban is elfogadja, a jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányának bemutatása nem szükséges.

Meghatalmazás:
Amennyiben a kérvényező helyett meghatalmazott jár el, ebben az esetben:
Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy
- géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges,
- az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú.
Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el!

Irány Németország! A németországi magyar portál.